COOL ROOF SYSTEM สีสะท้อนความร้อน

image12

  

หลังคาเย็น คือ หลังคาที่สามารถส่งค่าการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์สูงรวมทั้งความร้อนสูง emittance . ระบบหลังคาเย็นให้พลังงานสีเขียวและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการรั่วซึมหลังคาฉนวนกันความร้อนของคุณและความต้องการ โฟมสเปรย์ pu-130 ใช้เพื่อลดความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน,กั้นแอร์ คุณสมบัติช่วยลดความร้อนโดยการโอน

image13

Application Pentens T-202

Primer  : Pentens T-009

1st Layer.  : PU 130

2nd Layer : Pentens T-202

3rd Layer : Pentens T-202

image14

Pentens T-202 Advantages :

  

สีสะท้อนความร้อน สะท้อนความร้อนสูง 90%

มีส่วนประกอบของอนุภาคเซรามิคนาโน ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี

ยืดอายุของวัสดุมุงหลังคา ช่วยลดอุณภูมิภายในอาคาร

ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลงแหละประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก เช่นเสียงฝน